સફારીની ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ ભરી ચૂકેલા વાચકો તેમના યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ થકી સફારીની સંપૂર્ણ વેબસાઇટ એટલે કે પાછલા અંકો, ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણી શકે છે.

જે વાચકોએ ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ નથી ભર્યું, છતાં તેઓ ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણવા માગે છે તેઓ પોતાનું યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ વાપરીને અહીં લોગઇન કરે. લોગઇન કર્યા પછી આપ આપનો પાસવર્ડ તેમજ પ્રોફાઇલ માય એકાન્ટમાં બદલી શકો છો.

રજીસ્ટર્ડ યુઝર્સ

Fields in RED are mandatory
Forgot Password?

નવા ગ્રાહકો અહીં રજીસ્ટર કરે

સફારીની વેબસાઇટ પર રજીસ્ટર્ડ નથી ?
તો આજે જ રજીસ્ટર થઇ વેબસાઇટના વિવિધ વિભાગો માણો.

Safari magazine the amazing resource of knowledge
Screen Reader Access Accessibility & Usability options & help Decrease text size Normal text size Increase text size Standard Contrast View High Contrast View
 
Home > Privacy Policy
spacer spacer

Privacy Policy

We have created this Privacy Policy in order to demonstrate our firm commitment to privacy. This Privacy Policy explains our practices with respect to the collection, use, and disclosure of personal and non-personal information provided by visitors to our Web site. By using this site, you signify your assent to these our privacy practices and the terms and conditions of our Web site.

INFORMATION COLLECTED ON SITE
We only collect personal information from visitors to our Web site when they voluntarily provide it to us by completing our registration form or electing to use one of our services. We may require visitors to provide us with information including, but not limited to, their name, physical address, email address, birth date, credit card number, credit card expiration date, username, password, and on occasion a unique identifier.
When visitors access our Web site, certain non-personal information may be collected from them including, but not limited to, their browser type (e.g., Netscape or Internet Explorer), operating system (e.g., Windows or Macintosh), IP address, and the domain name from which they accessed the site (e.g., lycos.com). In addition, we may collect information about visitors' browsing behavior, such as the date and time they visit the Web site, the areas or pages of our Web site that they visit, the amount of time spent viewing the site, the number of times the visitor returns to the site, and lick-stream data. We use transparent tracking pixels to determine the number of Web site visitors that have been sent to us through our affiliate network. We do not track any information about visitors once they leave our site. We may use cookies (small text files that are stored on visitors computers when they access our Web site) to collect this information. Information collected through cookies may be combined with visitors' personal information. We may also allow unaffiliated third parties, such as advertisers, to serve cookies to visitors of our Web site. Visitors are always free to decline cookies, but in doing so they may not be able to use certain features on our Web site. The "help" segment of the toolbar on most browsers explains how to configure a browser to not accept new cookies, how to have the browser inform a user when they receive a new cookie, and how to erase cookies from their hard drives.

USE OF INFORMATION
Our goal in collecting personal information is to provide visitors with the most personalized Web experience possible and our advertisers with an efficient means to reach the right audience. By knowing a little about our visitors, we are able to deliver more relevant content and advertisements, and provide better services. We may use information collected from visitors to our Web site for any of the following purposes:
(1) to send visitors information and promotional materials about our company,
(2) to send visitors information and promotional materials from our marketing partners and third parties (such as advertisers on our Web site),
(3) to deliver targeted display advertisements and offers by email (by matching criteria provided by our advertisers with information collected from our visitors),
(4) to contact visitors to our Web site when necessary,
(5) to allow one-click purchases or access to proprietary content by pre-populating fields, within registration or other transaction screens, with a visitor's name, billing address, and credit or charge card information (among other things), as provided by that visitor,
(6) to help diagnose problems with our server,
(7) to administer our Web site,
(8) to conduct internal reviews of our site (e.g., to determine the number of visitors to the site),
(9) to help us better understand visitors' use of our site, and
(10) to protect the security or integrity of our site. Non-personal information will be used for purposes of conducting internal reviews of the site, monitoring the site, and providing a greater online experience for our visitors.

DISCLOSURE OF INFORMATION
We may transfer or disclose information collected from visitors to our Web site to our employees and independent contractors, subsidiaries and affiliates, and to our consultants, other business associates, and suppliers, if the disclosure will enable that party to perform a business, professional, or technical support function for us, or if required to do so by law. We may also disclose information we collect from our site visitors to our marketing and business partners, who may use the information in connection with their business operations, such as to send marketing and other communications to visitors of our site.
During the registration process, and at certain times during any member user session, we may present additional offers from third party service providers. Our third party service providers have their own terms and conditions and privacy policies. We suggest that visitors access these third party sites and review their terms and conditions and privacy policies before "subscribing" to any third party offer. If a visitor subscribes to a third party offer during our registration process, we may transfer the data they provided to us as part of the registration process to that third party company, which will then process further using that data. We may also share non-personal information we collect from visitors to our site, such as their browsing behaviors, with third parties. For example, we may tell a third party advertiser that a certain number of people have visited a certain area on our Web site.

CHANGES AND ACCEPTANCE
In the event of a merger, acquisition, asset or stock sale, bankruptcy, or other asset transfer (regardless of legal formality), any of our assets may be transferred to a third party, including personal information collected from visitors to our Web site. There may be times when we need to change the terms of this Privacy Policy. To ensure that you are aware of our current privacy practices, please bookmark this page and check back often.
By visiting this Web site, you are agreeing to the practices described in this Privacy Policy. By visiting this site, you also accept, without limitation or qualification, all terms and conditions concerning the use of this site. We may at any time revise these terms and conditions. You are bound by any such revisions and should therefore periodically visit this page to review the then-current terms and conditions to which you are bound. To the extent that any of the third-party sites accessible through our Web site (such as our advertisers) have different privacy practices from those stated in this Privacy Policy, those third-party privacy practices govern the collection and use of information you provide when visiting those sites. We are not responsible for the policies, content, and practices of other companies